Sdružení pro podporu integrace do EU - EUVIET


Přejdi na obsah

STANOVY


Článek I
Název, sídlo, působnost

EUVIET je česko-vietnamsko-německé sdružení pro pomoc při integraci do EU, podporu vzdělávání a obchodu (dále jen sdružení), působí na celém území České republiky, jejím sídlem je Praha.

Adresa sdružení je: Praha, Libušská 319/126, PSČ 14200

Článek II
Postavení, poslání a cíle

1. Sdružení je samostatnou, nezávislou organizací, která k dosažení svých cílů jedná, spolupracuje a navazuje partnerské a jiné vztahy s orgány, organizacemi i jednotlivci v České republice, Spolkové republice Německo a Vietnamské socialistické republice. Sdružení je registrováno u Ministerstva vnitra ČR jako občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

2. Posláním a cílem sdružení je:

aktivně pomáhat vietnamským občanům žijícím v EU k integraci do naší společnosti.
podporovat vzájemnou spolupráci v oblasti hospodářství, vědy a techniky.
podporovat rozvoj v oblasti kultury a vzdělávání
pomáhat znevýhodněným dětem ve Vietnamu

3. K dosažení těchto cílů bude sdružení usilovat zejména:

vydáváním tiskovin, publikační činností webových zpravodajství
pořádáním přednášek a dalších společenských a kulturních akcí
navazováním partnerských vztahů s organizacemi a společnostmi s obdobným posláním v rámci EU a Vietnamu

4. Za sdružení je oprávněn jednat předseda, případně jím pověřená osoba


Článek III
Členství, práva a povinnosti členů

1. Členy sdružení mohou být občané ČR a cizinci s trvalým nebo dlouhodobým pobytem na území ČR, případně jiné země EU a právnické osoby se sídlem na území ČR, případně jiné země EU, kteří (které) uznávají cíle a stanovy sdružení, podají písemnou přihlášku a zaplatí stanovený členský příspěvek. Jednacím jazykem sdružení je čeština.

2. Členství zaniká písemným oznámením člena, úmrtím člena, případně zánikem právnické osoby kolektivního člena. Členství může být ukončeno též pro neplnění členských povinností rozhodnutím valné hromady.

3. Právem člena sdružení je:

podílet se na veškeré činnosti sdružení
volit členy předsednictva a revizní komise a být volen do kteréhokoliv orgánu sdružení
být plně informován o činnosti sdružení, jakož i o hospodaření sdružení
podávat návrhy a připomínky k činnosti sdružení

4. Povinností člena sdružení je:

působit dle svých možností k naplňování poslání sdružení
plnit dle možností úkoly, jimiž byl pověřen
platit včas a v příslušné výši stanovené členské příspěvky


Článek IV
Orgány a organizační útvary sdružení


Orgány sdružení tvoří valná hromada, výbor a předseda.

Valná hromada

Valná hromada je vrcholným orgánem sdružení. K výhradním oprávněním valné hromady patří:

a) schvalování stanov a jejich změn, schvalování nebo odmítnutí rozhodnutí výboru nebo předsedy
b) rozhodování o všech otázkách, které do působnosti valné hromady svěřují stanovy
c) volba ostatních orgánů sdružení
d) rozhodování o zrušení, sloučení sdružení

Valná hromada je svolávána nejméně jednou za rok nebo na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů, prostřednictvím předsedy sdružení nebo výborem sdružení, pokud tak neučiní předseda. V případě, že valnou hromadu nesvolá ani předseda, ani výbor sdružení do jednoho měsíce od podání žádosti, mohou svolat valnou hromadu tito členové sami. Valné hromady jsou oprávněni se zúčastnit všichni členové sdružení. Předseda a členové výboru jsou povinni se valné hromady zúčastnit. Valná hromada je usnášeníschopná jsou-li přítomni členové, kteří mají nadpoloviční většinu všech hlasů. Každý člen sdružení disponuje jedním hlasem.

Výbor sdružení

Výbor sdružení je čtyřčlenný. Výbor sdružení tvoří předseda, místopředseda, jednatel a pokladník. Členové výboru sdružení jsou voleni valnou hromadou vždy na dobu dvou let. Výbor sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nejsou svěřeny do působnosti valné hromady.


Předseda sdružení

V čele sdružení stojí předseda. Předseda je statutárním orgánem sdružení, zastupující sdružení vůči třetím osobám a je odpovědný valné hromadě. Předseda sdružení uskutečňuje usnesení valné hromady. Při řízení záležitostí sdružení je povinen postupovat v souladu s ustanoveními právního řádu, usnesení valné hromady a společenské smlouvy. Předseda sdružení průběžně vyřizuje záležitosti sdružení, při řízení sdružení rozhoduje o všech záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti a rozhodování valné hromady. O otázkách hospodaření sdružení je předseda sdružení povinen poskytovat informace členům sdružení na valné hromadě. Na konci roku je povinen vypracovat zprávu o stavu hospodaření sdružení za uplynulý rok. Do každého 31. 1. roku následujícího po ukončení předchozího roku musí být předložena ke schválení valné hromadě účetní uzávěrka. Samostatně předseda rozhoduje o disponování s finančními prostředky v jednom kalendářním měsíci jednorázově do výše 10000,- Kč a celkem do výše 20000,- Kč. Disponování s částkou vyšší než 20000,- Kč v jednom kalendářním měsíci musí schválit nejméně dva členové výboru.


Článek V
Hospodaření sdružení

Zdrojem příjmů sdružení jsou zejména dary, příspěvky, odkazy, podpory, granty, případně dotace z veřejných rozpočtů. Při svém hospodaření a nakládání se svými příjmy je sdružení povinno se řídit obecně závaznými právními předpisy a v souladu se zněním stanov, k účelům, ke kterému bylo založeno.


Článek VI
Závěrečná ustanovení

O zániku sdružení rozhoduje valná hromada dvoutřetinovou většinou přítomných členů. Zároveň rozhodne o vypořádání majetku sdružení.

Tyto stanovy sdružení EUVIET byly řádně schváleny přípravným výborem

V Praze 24.05.2010

1. Markéta Dostálová, diplomovaný ekonom , Rovečné 175, 59265 Rovečné

2. Ing.Hoi Dinh Van , Nižbor 77, 267 05, Nižbor, Beroun

3. Andre Lammert , Karl Marx Str.6, 16321 Bernau


ĐIỀU LỆ

 

Điều I

Tên hiệu, trụ sở, phạm vi hoạt động

 

EUVIET là tổ chức Séc- Việt- Đức hỗ trợ để hội nhập vào EU, thúc đẩy giáo dục và thương mại (sau đây chỉ viết là Hội), hoạt động trên toàn lãnh thổ Cộng hoà Séc, trụ sở tại Praha.

 Địa chỉ của tổ chức là: Praha, Libušská 319/126, PSČ 142 00

 

Điều II

Vị thế, sứ mệnh và mục đích

 

 1. Là tổ chức tự quản, độc lập, đạt mục đích của mình bằng đàm phán, hợp tác và thiết lập quan hệ tương trợ và cả những mối quan hệ khác với cơ quan, tổ chức và cả cá nhân tại Cộng hoà Séc, Liên bang Đức và CHXHCN Việt Nam. Hội đăng ký tại Bộ Nội vụ CH Séc như một tổ chức công dân theo qui định của luật số 83/1990 Sb., và các sửa đổi sau này về vấn đề tổ chức công dân.
 2. Sứ mệnh và mục tiêu của Hội là:

tích cực hỗ trợ công dân Việt Nam sinh sống tại EU để hội nhập vào xã hội của chúng tôi.

thúc đẩy hợp tác lẫn nhau trong lĩnh vực kinh tế, khoa học và kỹ thuật.

hỗ trợ phát triển trong lĩnh vực văn hoá và giáo dục.

giúp đỡ trẻ em kém may mắn ở Việt Nam.

 

 1. Để đạt được những mục đích đó, Hội sẽ phấn đấu cụ thể:

phát hành tài liệu báo chí, các hoạt động quảng bá trang website thông tin

tổ chức hội thảo và các hoạt động xã hội và văn hoá khác

thiết lập quan hệ đối tác với các cơ quan, tổ chức có cùng tôn chỉ trong khuôn khổ EU và Việt Nam.

 

 1. Đại diện có thẩm quyền đàm phán nhân danh Hội là Chủ tịch hoặc người được uỷ quyền.

 

Điều III

Hội viên, quyền và nghĩa vụ các thành viên

 

 1. Thành viên Hội có thể là công dân CH Séc và người nước ngoài có qui chế cư trú vĩnh viễn hay dài hạn trên lãnh thổ CH Séc, hay các nước EU khác và pháp nhân có trụ sở tại CH Séc, hay các nước EU khác, mà chấp nhận mục đích và điều lệ của Hội, nộp đơn nhập tổ chức bằng văn bản và đóng hội phí theo qui định. Ngôn ngữ làm việc của Hội là tiếng Séc.
 2. Kết thúc hội viên được thông báo cho thành viên bằng văn bản, hội viên bị chết hay thành viên tập thể pháp nhân giải tán. Hội viên cũng có thể bị chấm dứt nếu không hoàn thành nghĩa vụ hội viên theo quyết định của đại hội.
 3. Quyền của hội viên là:

tham gia vào mọi hoạt động của Hội

bầu thành viên đoàn chủ tịch và uỷ ban kiểm tra và được bầu vào bất kỳ uỷ ban nào của Hội

được thông báo đầy đủ về hoạt động của Hội, cả về vấn đề kinh tài của Hội

đưa đề nghị và nhận xét về hoạt động của Hội

 1. Nghĩa vụ của hội viên là:

thực hiện theo khả năng của mình để hoàn thành sứ mệnh của Hội

thực hiện theo khả năng của mình những nhiệm vụ được giao

nộp hội phí đủ và đúng thời hạn theo qui định

 

Điều IV

Cơ quan và các tổ chức của Hội

 

Cơ quan Hội bao gồm đại hội đồng, uỷ ban và chủ tịch

 

Đại hội đồng

Đại hội đồng là cơ quan cao nhất của Hội. Thẩm quyền của đại hội đồng là:

a)      phê chuẩn điều lệ và những sửa đổi, phê chuẩn hay phủ quyết những quyết định của uỷ ban hay chủ tịch

b)      quyết định về tất cả các vấn đề, mà điều lệ uỷ thác cho thẩm quyền của đại hội đồng

c)       bầu các cơ quan khác của Hội

d)      quyết định về việc giải thể, hợp nhất Hội

 

Đại hội đồng được triệu tập tối thiểu mỗi năm một lần hay đề nghị bằng văn bản của ít nhất một phần ba hội viên, thông qua chủ tịch Hội hay uỷ ban, nếu như chủ tịch không thực hiện. Trong trường hợp , nếu như đại hội đồng không được chủ tịch Hội và cả ủy ban Hội triệu tập sau một tháng kể từ khi nộp đơn đề nghị, thì các thành viên này có thể tự triệu tập đại hội đồng. Tất cả các thành viên Hội đều có thẩm quyền tham dự đại hội đồng. Chủ tịch và các thành viên uỷ ban có nghĩa vụ tham dự đại hội đồng. Đại hội đồng có đủ thẩm quyền đưa ra quyết định, nếu như trong số các hội viên có mặt, đạt được quá bán tất cả các biểu quyết. Mỗi thành viên của Hội có quyền với một phiếu.

 

Uỷ ban Hội

Uỷ ban Hội có bốn thành viên. Uỷ ban Hội bao gồm chủ tịch, phó chủ tịch, người đại diện và thủ quĩ. Các thành viên Uỷ ban Hội do đại hội đồng bầu ra với nhiệm kỳ hai năm. Uỷ ban Hội quyết định về tất cả các vấn đề không thuộc thẩm quyền của đại hội đồng.

 

Chủ tịch Hội

Đứng đầu Hội là chủ tịch. Chủ tịch là cơ chế cơ quan Hội, đại diện cho Hội với bên thứ ba và có trách nhiệm trước đại hội đồng. Chủ tịch Hội thực hiện nghị quyết của đại hội đồng. Khi điều khiển hoạt động của Hội có nghĩa vụ tuân thủ đúng với các qui định pháp lí, nghị quyết của đại hội đồng và các hợp đồng xã hội. Chủ tịch Hội giải quyết các vấn đề của Hội, khi điều hành Hội quyết định về tất cả các vấn đề, mà hoàn toàn không liên quan tới thẩm quyền và quyết định của đại hội đồng. Về vấn đề tài chính của Hội chủ tịch có nghĩa vụ cung cấp thông tin cho các hội viên tại đại hội đồng. Đến cuối năm có nghĩa vụ soạn thảo báo cáo về tình hình tài chính của Hội trong năm đã qua. Đến ngày 31/01 của năm tiếp theo sau khi kết thúc năm trước phải đệ trình để đại hội đồng phê chuẩn kết luận kế toán. Tự chủ tịch có quyền quyết định sử dụng kinh phí trong một tháng mỗi lần tối đa 10 nghìn korun và tổng cộng tối đa 20 nghìn korun. Nếu sử dụng kinh phí cao hơn 20 nghìn korun trong vòng một tháng cần phải có sự đồng ý của ít nhất hai thành viên uỷ ban.

 

Điều V

Kinh tế của Hội

 

Nguồn thu của Hội chủ yếu là từ quà tặng, hội phí, thừa kế, ủng hộ, tài trợ hay trợ cấp từ ngân sách công cộng. Khi quản lí và sử dụng các nguồn thu nhập của mình, Hội phải có nghĩa vụ tuân thủ các ràng buộc pháp lí nói chung và phù hợp với điều lệ, cho các mục đích mà vì thế nó được thành lập.

 

Điều VI

Khoản cuối cùng

 

Về việc giải thể Hội được quyết định bởi đại hội đồng với hai phần ba hội viên có mặt. Đồng thời quyết định về việc giải quyết tài sản của Hội.

 

Điều lệ này của Hội EUVIET đã được uỷ ban trù bị thông qua.

Praha, ngày 24/05/2010

 

 1. Markéta Dostálová, chuyên gia kinh tế, Rovečné 175, 592 65 Rovečné
 2. Kỹ sư Đinh Văn Hội, Nižbor 77, 267 05, Nižbor, Beroun
 3. Andre Lammert, Karl Marx Str.6, 16321 Bernau

EUVIET | CÍLE SDRUŽENÍ | STANOVY | INFORMACE | AKTUALITY | REGISTRACE | SPOLUPRÁCE | AKCE | PORADNA VIET | KONTAKT | Mapování stránky


Zpět na obsah | Zpět na hlavní nabídku